СПЕЦИФІКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ.

Специфіка роботи вчителя-логопеда загальноосвітньої школи

в умовах інклюзивного навчання.

Інклюзивне навчання передусім передбачає:

- перебування дитини з мовленнєвими порушеннями в масовій загальноосвітній школі. Оволодіння нею знаннями, вміннями та навичками нарівні із здоровими однолітками;

- соціально-медико-педагогічний супровід дітей;

- забезпечення належних умов для навчання, виховання, корекційно-компенсаторної роботи (матеріально-технічне, кадрове, фінансове забезпечення) тощо.

 

Пріоритетні завдання логопедичної корекції в умовах інклюзивної освіти:

- подолання порушень усного і писемного  мовлення;

- розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо);

- формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мови, зв'язного мовлення;

- формування комунікативних умінь;

-розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної моторики;

-розвиток просодики (темп, ритм, тембр, сила голосу, інтонування, емоційне забарвлення тощо);

- розвиток психічних процесів (увага, пам'ять, мислення, уява тощо).

 

Успiшнiсть корекiйної роботи на логопунктi залежить вiд таких умов:

¢ Забезпечення тiсної взаємодiї вчителя-логопеда, учителя -  предметника, психолога, щодо корекцiї мовленнєвих вад

¢ Створення доброзичливої атмосфери пiд час логопедичних занять

¢ Iндивiдуальний пiдхiд до кожної дитини згiдно з її психофiзичними особливостями

¢ Розвиток комунiкативно-мовленнєвих здiбностей молодших школярiв з особливими освiтнiми потребами через iнтерактивнi методи корекцiї вад мовлення з використанням комп'ютерних технологiй i  розробок особистих  провiдних учителiв – логопедiв

¢ Зв’язок з батьками дiтей з особливими потребами, які навчаються на логопунктi

 

Моделі корекційної роботи з молодшими школярами

 в умовах інклюзивної освіти

1.     Одночасна логопедична робота в клас пiд час проведення уроку з письма й читання (1 кл.), з української мови та читання (2-4 кл.)

2.     Фронтальні та iндивiдуальнi форми логопедичної роботи з дiтьми з особливими потребами через iнтерактивнi методи корекцiї письма й читання з використанням комп'ютерних розробок  технологій

3.     Iндивiдуальна робота з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я, як навчаються за iндивдуальною програмою за рішенням ПМПК або ВКК  мають мовленнєві недоліки.

 

В умовах інклюзивної освіти працюють і вчителі-логопеди м. Херсона:

1.     Вчитель-логопед л.п. при ЗНЗ № 4 Хавбоша Л. В

2.     Вчитель-логопед л.п. при ЗНЗ № 14  Яхній О. В.

3.     Вчитель-логопед л.п. при ЗНЗ №  26  Литвиненко В. О.

4.     Вчитель-логопед л.п. при ЗНЗ № 47 Азовська Н. В.

5.     Вчительлогопед л.п. при НВК № 48 Осипенко Т. М.

6.     Вчитель-логопед л.п при ЗНЗ № 55 Сизова Н. В.

Мовленнєво-діяльнісна спрямованість корекційної роботи вчителя-логопеда досить вдало реалізується через :

Ігротерапія – це використання емоційних, пізнавальних, фізичних здібностей дитини з метою корекції вад розвитку та поведінки;

Артотерапія - це корекція мовленнєвих, психосоматичних, психоемоційних процесів і відхилень в особистісному розвитку за допомогою різних видів мистецтва;

Аромотерапія – це використання ароматизованої морської солі для укріплення фізичного та психічного здоров'я дитини, розвитку дрібної моторики та корекції мовленнєвих вад

Хромотерапія - це безконтактний метод  лікування світлом і кольором.

 

Труднощі, які виникають пiд час логопедичної роботи,

в умовах інклюзивного навчання:

-  відсутність  індивідуальних програм реабілітації, компенсаторно-корекційних програм, для дітей з особливими потребами, які можна було б використовувати на логопедичних заняттях, для ефективності цілосного процесу інклюзивної освіти.

- недостатнє фінансування та матерiально-технiчне забезпечення навчальної, корекційно-компенсаторної, реабілітаційної бази.

- відсутність соціально-медико-педагогічного супроводу.

- не має належних умов для здійснення корекційної допомоги дітям – логопатам
(на деяких логопунктах вiдсутнi кабiнети для корекційної роботи).

 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей:

       Усі діти цінні й активні  -    члени суспільства!

 

Підготували вчителі-логопеди Яхній О. В., Литвиненко В.О.

Додати новий коментар

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.