Використання інформаційних комп’ютерних технологій у корекційній роботі вчителя - логопеда

Використання інформаційних комп’ютерних технологій у корекційній роботі вчителя - логопеда

Підготувала вчитель-логопед логопедичного пункту при ЗНЗ № 41 Мельник О. В.

Ще зовсім недавно вважалося, що застосування технічних засобів в процесі роботи логопеда не може мати вирішального значення, оскільки основний продукт цієї роботи базується на суб'єктивних відчуттях дитини. Однак технічні  засоби  для   роботи  логопеда     постійно     удосконалюються.  Сучасний розвиток комп'ютерних технологій привів до того, що персональний комп'ютер стає незамінним помічником для спеціаліста.  А для дитини він стає не лише розвагою, але й інструментом пізнання навколишнього світу. Ще зовсім недавно здавалося, що комп’ютер  - це складний і загадковий прилад далекого майбутнього, який доступний лише обраним. А сьогодні, завдяки своїй багатофункціональності він корисний представнику будь – якої професії. Саме універсальність комп’ютерних засобів визначає їх розвиваючий ефект у навчанні. Інтерес дітей до комп’ютера надзвичайно великий, і справа дорослих, обернути його в корисне русло.

Процес навчання і виховання дитини з порушенням мовлення є досить тривалим і важким. Свідоме відношення малюка до дефектів власного мовлення, а, відповідно, і бажання їх виправити, тобто мотивація – одне з центральних завдань логопедичної роботи. Часто одного досвіду, володіння методикою корекції мовлення і бажання логопеда не достатньо для успішного здійснення логопедичного впливу. Діти часто просто не хочуть займатися, їм набридає щоденне промовляння складів та слів, називання картинок з ціллю автоматизації звука. І ось саме у таких випадках  на допомогу приходить комп’ютер.

Комп’ютерні технології здатні оживити важкий і тривалий корекційний процес за рахунок новизни, реалістичності і динамічності зображення, використання анімованих зображень, відеоматеріалів, аудіозаписів…

Використання комп'ютерних програм робить заняття привабливими, стимулює зацікавленість, налаштовує на позитивний результат.

Використання ІКТ  у роботі можна умовно розділити на два напрямки:

1.     Опосередковане навчання та розвиток

Використання глобальної мережі Інтернет.

Можливості, що надаються різноманітними електронними ресурсами, дозволяють вирішити ряд завдань, актуальних для спеціалістів, що працюють у довкіллі. По – перше, це додаткова інформація, яка з якихось причин не була знайдена у друкованих виданнях. По – друге, це різноманітний ілюстративний матеріал, як статичний, так і динамічний (анімація, відеоматеріали). Використання Інтернет – ресурсів дозволяє мені зробити навчальний процес інформаційно змістовним, видовищним, комфортним.

Використання комп’ютера для ведення документації, обробки інформації.

Комп’ютер може виявитися неоціненним помічником у складанні різноманітних планів заходів, обробці результатів тестів, будуванні графіків динаміки розвитку. Це можна зробити і вручну, але економія часу величезна.

2.     Безпосереднє навчання.

Використання розвиваючих комп’ютерних програм.

     Використання мультимедійних презентацій.

 

На сьогоднішній день комп'ютер в роботі логопеда може забезпечити наступні переваги:

•      - наявність цікавого зворотного зв'язку для дитини;

•      - швидке встановлення емоційного контакту з дитиною; 

•      - вибір, дозованість і контроль інформації (на відміну від перегляду телевізійних програм);

•      - можливість проведення порівняльної діагностики дітей будь-яких міст і регіонів:

•       -  вибір і виготовлення різноманітного якісного дидактичного матеріалу.

 

Останнім часом у зв'язку з бурхливим розвитком світової комп'ютерної інформаційної мережі Інтернет з'явилася дуже приваблива можливість дистанційної роботи логопеда з дитиною. При цьому завдяки технології мультимедіа зберігається повний візуальний і звуковий контакт логопеда з дитиною. Дитина та логопед можуть знаходитись за декілька тисяч кілометрів один від одного і, навіть, на іншому континенті. Web-камери передають на монітори зображення облич людей, а мікрофони - відповідний звук, що забезпечує режим відеотелефону. Одночасно з цим у логопеда залишається можливість демонструвати на моніторі дитини необхідні завдання. Зазначена технологія отримала назву дистанційного навчання, вже освоєна та з успіхом використовується в  університетах та школах.

На даний час розроблено безліч комп’ютерних ігор та програм для роботи з дітьми. Готові комп’ютерні ігри в основному спрямовані на розвиток уваги і спостережливості, сприйняття, на вміння орієнтуватися у ігровій ситуації, на здійснення аналізу та синтезу, розвиток лексичної та граматичної ланки мовлення.

Однак у роботі з дітьми можна використовувати далеко не всі запропоновані ігри, оскільки багато з них  у деяких випадках містять помилки. Окремі ігри можуть бути використані частково.

Вихід з такого положення – створення власних слайд – фільмів і комп’ютерних презентацій, розроблених з урахуванням особливостей розвитку логопатів з порушеннями мовлення.

Використовуючи ІКТ на логопедичних заняттях,  намагайтесь дотримуватися наступних принципів:

 • Принцип полісенсорного підходу до корекції мовленнєвих порушень, при якому слухове сприйняття інформації поєднується з опорою на зоровий контроль, що дозволяє задіяти збережені аналізатори і сприяє активізації компенсаторних механізмів.

Візуалізація інформації відбувається на екрані монітора у вигляді доступних для дітей мультиплікаційних образів і символів. Елементи комп’ютерного навчання допомагають формувати у дітей знакову функцію свідомості, що є вкрай важливим для їх мовленнєвого та інтелектуального розвитку. Таким чином, у малят формується поняття того, що є декілька рівнів оточуючого нас світу – це і реальні речі, і картинки, і слова, і схеми….Формуються стійкі візуально – кінестетичні та візуально – аудіальні умовно – рефлекторні зв’язки ЦНС. На їх основі формуються правильні мовленнєві навики.

 • Принцип розвиваючого і диференційованого навчання дітей – логопатів.

Комп’ютерні технології передбачають можливість об’єктивного визначення зон актуального і найближчого розвитку дітей з порушеннями мовлення.

 • Принцип системності і наступності навчання.

Комп’ютерні технології дають змогу працювати над системною корекцією і розвитком наступних характеристик:

 • звуковимова;
 • просодичні компонентів мовлення;
 • фонематичний аналізу та синтезу, фонематичних уявлень;
 • лексико – граматичних засобів мовлення;
 • артикуляційної, дрібної та загальної моторики;
 • зв’язного мовлення.

Комп’ютерні технології дозволяють використовувати отримані раніше знання у процесі оволодіння новими, переходячи від простого до складного.

 • Принцип доступності навчання.

Комп’ютерні технології і методи їх подачі дітям відповідають віковим особливостям дошкільнят. Завдання пропонуються дітям у ігровій формі.

 • Принцип індивідуального навчання.

Комп’ютерні технології призначені для індивідуальних і підгрупових занять і дозволяють побудувати корекційну роботу з урахування індивідуальних навчальних потреб та можливостей дітей.

 • Принцип об’єктивної оцінки результатів діяльності дитини.

Результати діяльності представляються візуально на екрані у вигляді мультиплікаційних образів і символів, що автоматично виключає суб’єктивну оцінку.

 • Принцип ігрової стратегії і введення дитини у проблемну ситуацію.

Ігровий принцип навчання з пред’явленням користувачу конкретного завдання, яке варіюється в залежності від індивідуальних можливостей і корекційно – навчальних потреб, дозволяє ефективно вирішувати поставлені корекційні завдання і реалізувати на практиці дидактичні вимоги доступності комп’ютерних засобів навчання.

 • Принцип виховуючого навчання.

Використання комп’ютерних технологій дозволяє виховувати у дітей вольові та моральні якості. Цьому сприяє і діяльність дитини, спрямована на вирішення проблемної ситуації, бажання досягнути необхідного результату, підвищена мотивація діяльності.

Робота з комп’ютером на логопедичних заняття включається дозовано, для вирішення певних завдань. Структура і методика самого логопедичного заняття при цьому не порушується. Замінюються лише деякі ігри та вправи.

На логопедичних заняттях можна використовувати такі логопедичні комп’ютерні програми: 

1.Игры для Тигры
2.Мир за твоим окном
3. Программа «Автоматизация согласных» (профессиональная версия)
4. Логопедический тренажер "Дэльфа 142" или другие
5. Компьютерная программа «Играем и учимся»
6. Компьютерный логопедический комплекс "Речевой калейдоскоп"
7. "Филипок"-КУДИЦ - Москва
8. "КОСПР" - Минск.
9. "Учимся говорить" С-Петербург
10. "Визуальный тренажер произношения" - Минск.
11.Домашний логопед. Практический курс.

Завдяки результатом роботи по впровадженню в логопедичну практику сучасних   комп'ютерних   технологій,   яка   протягом   кількох   років проводиться на кафедрі логопедії НПУ імені М.П. Драгоманова під керівництвом зав. кафедрою логопедії, доктора педагогічних наук, професора Марії Купріянівни Шеремет в 2001 року створена  українська   комп'ютерна   програми „Logoped  UА" для діагностики стану сформованості фонематичних процесів у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ". 

Додати новий коментар

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки і абзаци переносяться автоматично.